มาเลเซีย สิงคโปร์ ครูสทัวร์

สอบถามเพิ่มเติม

โทรLineFB

อัตราค่าบริการ

– ท่านที่ 1 – 2  (ห้องพักคู่) (ห้องพักด้านใน)       ท่านละ                            18,000.-  บาท
– ท่านที่ 3 – 4(ห้องพัก 3-4 ท่าน)                      ท่านละ                            15,000.-  บาท

ค่าบริการรวม

ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง /4 คืน) ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน ทิปบนเรือ@USD 48 รถรับส่ง สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

ชำระเต็มจำนวนหลังจากที่ท่านได้ทำการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ***

 เงื่อนไขการยกเลิก

@ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                                      ชำระค่าดำเนินการ 2,500.- บาท @ยกเลิกภายใน  74 – 61วันก่อนเดินทาง                        ไม่คืนเงินค่ามัดจำ @ยกเลิกภายใน  60 – 29วันก่อนเดินทาง                        ชำระ  50% ของราคาเต็ม @ยกเลิกภายใน  28 – 15วันก่อนเดินทาง                        ชำระ  75% ของราคาเต็ม @ยกเลิกภายใน 14วันก่อนเดินทาง                                  ชำระ 100 % เต็ม

ความรับผิดชอบ

– บริษัทฯ  ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ  พร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวจะไม่รับผิดชอบต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทาง      ธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ – เนื่องจากการเดินทางเป็นลักษณะแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทฯได้จัดให้ – ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆดังนั้น บริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน” – บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง